מרתון ארץ ים המלח 2021

5 ק"מ - ארץ ים המלח

5km

שימו לב!

במקרה של הגבלות המונעות את קיום האירוע, מתוקף הנחיות וצווים ממשלתיים הנוגעים למגפת הקורונה - הפקת האירוע מתחייבת להחזר מלא של דמי הרישום למשתתפים (בניכוי עמלת טיפול וסליקת אשראי של 5 ש"ח).


 

הרישום מיועד לגילאי 14 ומעלה

מוצרים נוספים

הצהרת בריאות

הכתוב בטופס זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות אך מתייחס באופן שווה ומלא גם לבנות ונשים.
אנא קראו את השאלות להלן בצורה יסודית וענו על כל שאלה בכנות באמצעות סימון התשובה המתאימה.

1. האם ידוע לך, או האם נאמר לך ע"י הרופא שלך שאתה סובל ממחלת לב?

2. האם אתה חש כאבים בחזה?
(אנא סמן את תשובתך בכל אחת מהאפשרויות המפורטות מטה)

3. במהלך השנה החולפת
(אנא סמן את תשובתך בכל אחת מהאפשרויות המפורטות מטה)

4 האם רופא אבחן שאתה סובל ממחלת האסתמה ולכן בשלושת החודשים האחרונים?
(אנא סמנו את תשובתכם בכל אחת מהאפשרויות המפורטות מטה)

5. האם אחד מבני משפחתך מדרגת קרבה ראשונה נפטר?
(יש לבחור באחת מהאפשרויות המפורטות מטה)

6. האם הרופא שלך הנחה אותך ב 5- השנים האחרונות לבצע פעילות גופנית רק תחת השגחה רפואית?

7. האם הנך סובל ממצב בריאותי מיוחד שאינו מוגדר כמחלה ו/או ממחלה קבועה ו/או מחלה ארעית שלא מוזכרות בשאלות לעיל אשר עשוי/ה למנוע ו/או להגביל אותך בביצוע פעילות גופנית?

8. לנשים בהריון: האם ההיריון הזה או כל הריון קודם הוגדר הריון בסיכון?

אם סימנת כן באחת מהשאלות שבטופס זה - לצורך הרשמתך לאירוע עלייך להמציא לחברת 010 יזמות בנוסף לשאלון זה, גם אישור רפואי בתוקף לפיו הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך בהשתתפות באירוע ספורט.

1. חברת 010 יזמות / מפיקי האירוע ינפיקו מספר משתתף לנרשם רק לאחר הצגת האישור הרפואי בתוקף (שלא עברו 3 חודשים ממועד הנפקתו).
2. אני מתחייב להתריע ולהפנות את תשומת לב המארגנים שבעת מילוי הטופס סימנתי כן לאחת התשובות ושעליי להצטייד ולהגיש אישור רופא.
3. אני מתחייב להמציא אישור רפואי לא יאוחר מ-21 יום מיום ההרשמה או עד ליום 1.01.21 (המאוחר מבין שניהם). 
4. אני מצהיר כי אני מבין שאם סימנתי כן לאחת התשובות לעיל ואם לא הצגתי להפקה אישור רופא עד התאריך הנקוב לעיל, לא אקבל מספר משתתף והשתתפותי באירוע תאסר. 
5. מובהר כי המשך הליך הרישום והתשלום בגינו, הינם לשם שיריון מקומי באירוע אך ברור ומובן לי כי השתתפותי מותנת בהצגת אישור רפואי כנדרש. 
6. בכל מקרה של שינוי במצב הרפואי, יש להתייעץ עם רופא לגבי השתתפות באירוע.

_______________________________________________________________________

אני החתום/ה מטה מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי וההצהרה בטופס זה ומילאתי אותו בעצמי ובעבורי בלבד.
אני מצהיר/ה כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות אודות מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור.